Władze

Dyrektorem DPS od dnia 11.10.1993 r. jest mgr inż. Krzysztof Wąsik.

 

Dyrektor Domu jest odpowiedzialny za jego działalność, a w szczególności za prawidłową organizację pracy oraz należyte wypełnianie obowiązków statutowych. Dyrektor bezpośrednio kieruje polityką kadrową, zatrudniając, awansując, zaszeregowując personel Domu, posiada pełnomocnictwo do składania w imieniu Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Domu.

Dyrektor odpowiada również za należyte wykonanie zadań, które realizują poszczególne Działy DPS.

 

 

 

Główny księgowy od 01.04.2005 r. jest mgr Małgorzata Kubowicz

Do obowiązków głównego księgowego należy:

Prowadzenie rachunkowości Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, które polegają w szczególności na:

zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, archiwowania i kontroli dokumentów,

bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości,

prowadzenie ksiąg inwentarzowych mienia Domu,

nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości,

prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zakresu działania,

Prowadzenie gospodarki finansowej Domu zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu.

Dokonywanie kontroli wewnętrznej.

Kierowanie pracą podległych pracowników.

Opracowywanie projektów i przepisów wewnętrznych.

Prowadzenie spraw płacowych Domu.

Należyte i terminowe wykonywanie zobowiązań Domu wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zobowiązań płacowych Domu wobec zatrudnionych pracowników.


Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl