Informacje

Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie działa na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak PS.II.9013/1-6/2008 z dnia 3 grudnia 2008 roku zezwalającej Staroście Powiatu Pińczowskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie dla osób przewlekle chorych na czas nieokreślony. Dom dysponuje 102 miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych Dom jest jednostką organizacyjna Powiatu Pińczowskiego. Dom jest dysponentem środków budżetowych III stopnia, objętym budżetem Powiatu. Dom Pomocy Społecznej legitymuje się: Numerem identyfikacyjnym: 290398845 Numerem statystycznym: P-290398845 Numerem identyfikacji podatkowej 662-10-68-747 Siedziba Domu znajduje się w Pińczowie ul. Wesoła 5. Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych i religijnych, a w szczególności : a/. miejsc zamieszkania wyposażonego w niezbędne meble i sprzęt, pościel i bieliznę pościelową oraz środki utrzymania higieny osobistej b/. odzieży i obuwia c/. wyżywienia w ramach obowiązujących norm żywnościowych, również dietetycznych zgodnie ze wskazówkami lekarza d/. opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, z karmieniem, ubieraniem, myciem i kąpaniem osób, które nie mogą samodzielnie wykonywać tych czynności e/. zabiegów usprawnienia leczniczego, kinezyterapii i fizykoterapii f/. leków i środków opatrunkowych na zlecenie lekarza Domu g/. terapii zajęciowej, a także dobrowolnego udziału w pracach na rzecz Domu h/. dostępu do kultury i rekreacji Warunki mieszkalne podopiecznych są bardzo dobre. W chwili obecnej Dom dysponuje 37 pokojami, w tym: 1 pokój jednoosobowy z wc. 7 pokojami dwuosobowymi 29 pokojami trzyosobowymi w tym 10 z łazienkami. Budynek wyposażony m.in. w system alarmu przeciwpożarowego, antywłamaniowego, instalację przyzywową oraz oświetlenie nocne i awaryjne. Komunikacja wewnętrzna pozioma bez barier architektonicznych. W obiekcie zamontowana jest winda osobowa typu szpitalnego przystosowana do obsługi przez osoby niepełnosprawne. Teren wokół budynku ogrodzony i urządzony. Ciągi spacerowe oraz wejście główne do budynku przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych. Zaplecze techniczne placówki - pomieszczenia kuchni, pralni, magazynowe wystarczające na potrzeby Domu, wyposażone w nowoczesny sprzęt. Domem kieruje Dyrektor zatrudniany przez Zarząd Powiatu w Pińczowie.

Decyzja w sprawie skierowania osoby do domu pomocy społecznej podejmowana jest na podstawie m.in. następujących dokumentów: pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegające się o skierowanie lub opiekuna prawnego; wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Ośrodka właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy; zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o miejsce w DPS opinii ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy; decyzji o przyznaniu zasiłku stałego z właściwego ośrodka pomocy społecznej lub decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury; bądź renty socjalnej zaświadczenia wnioskodawcy o uprawnieniach kombatanckich w przypadku ubiegania się o DPS dla kombatantów pisemnej zgody osoby ubiegającej się o dom lub jej przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w takim domu oraz zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego lub przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego bądź renty socjalnej wywiadu rodzinnego (środowiskowego) u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za DPS lub umowa na partycypowanie w tej opłacie Dokumenty o których mowa, kompletuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na zamieszkanie osoby zainteresowanej lub jego prawnego opiekuna, oraz wydaje decyzję o skierowaniu do domu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej w dniu jej kierowania. Decyzję o umieszczeniu w domu w imieniu Starosty Powiatu wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej.

Odpłatność w Domu Pomocy Społecznej

Zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej reguluje art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1508).

Osoby przyjęte bądź skierowane do domu pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 roku ponoszą odpłatność w wysokości 70% dochodu. Na utrzymanie tych osób dom pomocy społecznej otrzymuje dotację wojewody. W przypadku osób skierowanych do domu pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 roku obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, 2. małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie): a. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 2.108,00 zł (300% kryterium dochodowego); kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 2.108,00 zł, b. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 1.584,00 zł (300% kryterium dochodowego); kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 1.584,00 zł na osobę w rodzinie. W określonych ustawowo przypadkach (np. długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, gdy osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko) osoby zobowiązane do alimentacji będą mogły wnosić o zwolnienie z tego obowiązku. 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których w punkcie 1 i 2. W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w punkcie 1 i 2 z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej; gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

W powyższych zasadach uwzględniono wysokość kryterium dochodowego obowiązującego od 1 października 2018 roku: 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 528,00 zł dla osoby w rodzinie (Dz.U. z 2018 r., poz. 1358).

 


Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
tel. (041)-357-6001 fax. (041)-357-6007
www.pinczow.pl